Algemene voorwaarden

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Het kantoor: Marcus Advocatuur B.V.

De (betrokken) Advocaat: een Advocaat werkzaam bij het kantoor.

De Cliënt: de contractspartij van de Advocaat die de opdracht aanvaardt.

Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en reiskosten als onder sub e en f is bedoeld, die de betrokken Advocaat voor uitvoering van de opdracht met de Cliënt is overeengekomen.

Verschotten: de kosten die de betrokken Advocaat in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met het Kantoor en (betrokken) Advocaat aangegane (en daaruit voortkomende, opvolgende of daarmee samenhangende) overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Opdracht

De Overeenkomst (van opdracht) tussen de Cliënt en de Advocaat komt pas tot stand nadat de Advocaat deze heeft aanvaard. Opdrachten leveren telkens enkel een inspanningsverplichtingen op voor de Advocaat.

Gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, aanbevelingen of opgestelde stukken leveren geen garantie op ter zake de uitkomst van mogelijke geschillen of procedures.

De toepasselijkheid van artikelen in titel 1 boek 7 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten bij alle Overeenkomsten gesloten met andere dan consumenten.

De Cliënt is ervan op de hoogte dat de Advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels en de Wwft bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De Cliënt aanvaard de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Door het van toepassing verklaren van deze algemene voorwaarden heeft de Cliënt, in het geval van (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van het Kantoor, dan wel de Advocaat in de ruimste zin van het woord, er reeds nu (en dus bij voorbaat) mee ingestemd medewerking te verlenen aan de (gevolgen van de) omstandigheid dat de rechtsverhouding tussen partijen in het kader van de (gedeeltelijke) overdracht (gedeeltelijk) op een derde overgaat. Hiertoe wordt onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan het overdragen van de onderhavige overeenkomst aan een derde(n) aan het kantoor gelieerde onderneming.

Eventueel intellectuele eigendomsrechten (zoals – maar niet beperkt tot- auteursrechten, tekening- en modelrechten, octrooirechten, naburige rechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, databankrechten) worden niet van de ene op de andere partij overgedragen.

Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn indien dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen tussen Cliënt en de Advocaat. Het Kantoor en/of de Advocaat zijn in geen geval schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.

Derden kunnen geen rechten ontlenen aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, dan wel aan onderdelen van de verrichte Werkzaamheden.

  1. Declaraties/tarieven/voorschot

Voor de uitvoering van de opdracht is de Cliënt het honorarium op basis van het uurtarief maal het aantal gewerkte uren, vermeerderd met de verschotten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, leges) reiskosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.

De hoogte van het honorarium is in beginsel vermeld in de opdrachtbrief. Indien deze ontbreekt, dan wordt als een redelijke vergoeding het honorarium op €225,00 exclusief btw, zodoende € 272,25 inclusief btw, per uur bepaald.

De overeengekomen jaarlijkse indexering is opeisbaar verschuldigd, ook al wordt van de aanpassing aan Cliënt geen afzonderlijke mededeling gedaan. Indexering vindt elk jaar op 1 januari, voor het eerst per de eerst 1 januari nadat de opdracht is aanvaard, plaats. De indexering vindt plaats met een redelijk percentage, welke tenminste wordt vastgesteld op (1) €5,00 p. uur, dan wel (2) het consumentenprijsindex (CPI). Het staat het Kantoor vrij een keus te maken. Indien het CBS bekendmaking van CPI staakt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd.

De Advocaat is steeds gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Indien de Cliënt nalaat het voorschot, dan wel de tussentijdse verhoging te betalen, heeft de Advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de verschotten, de op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de Cliënt komende eigen bijdrage, het verschuldigde griffierecht en externe kosten die niet onder de toevoeging worden vergoed.

  1. Betaling

Betaling van de declaraties van de betrokken Advocaat dient, zonder opschorting, aftrek, korting of schuldverrekening (welke rechten worden uitgesloten) te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Cliënt een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd (onverminderd eventuele schadevergoeding).

De kosten verbonden aan betaling zijn voor rekening van Cliënt.

Betaling door Cliënt houdt erkenning van werkzaamheden en de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

Indien de Advocaat, al dan niet zelf, invorderingsmaatregelen treft tegen de Cliënt die in verzuim verkeert, komen de kosten vallend op die invordering ten laste van de Cliënt.

Als de Cliënt niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt de Advocaat aanspraak op incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Als de Cliënt handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de Advocaat aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €250,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

Indien een Cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd is, heeft de Advocaat het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de Cliënt op te schorten en/of beëindigen in alle op dat moment lopende dossiers van die Cliënt bij het Kantoor. De betrokken Advocaat wordt door de Cliënt gevrijwaard van aansprakelijkheid voor eventuele schade die Cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting en/of beëindiging van de werkzaamheden als hier bedoeld.

  1. Aansprakelijkheid

Bij Overeenkomsten met consumenten geldt dat de (cumulatieve) aansprakelijkheid van de (betrokken) Advocaat voor (buiten) contractuele schade voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een Overeenkomst, steeds beperkt is tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken Advocaat, in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Een kopie van de huidige polis ligt ter inzage op het kantoor.

De Cliënt vrijwaart het Kantoor en/of de (betrokken) Advocaat voor aanspraken van derde(n) wegens schade die is veroorzaakt, dan wel zal worden, als gevolg van de betrokkenheid van de Advocaat dan wel ten gevolge van de omstandigheid dat de Cliënt aan het Kantoor en/of de (betrokken) Advocaat onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, behoudens opzet of grove schuld van het Kantoor en/of de (betrokken) Advocaat.

Mocht in voorkomend geval de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaan dan is de (cumulatieve) (buiten) contractuele aansprakelijkheid van het Kantoor en/of de (betrokken) Advocaat beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de dienstverlening, althans tot dat gedeelte van de dienstverlening waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Deze laatste beperking van de aansprakelijkheid van het Kantoor en/of de (betrokken) Advocaat geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het Kantoor en/of de (betrokken) Advocaat.

Alle rechtsvorderingen op het Kantoor en/of de (betrokken) Advocaat, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

VII. Derdengelden

Derdengelden worden ontvangen op een bankrekening van de stichting Stichting Beheer Derdengelden Marcus Advocatuur. Ter compensatie van de kosten van gebruik van de rekening van de Stichting Derdengelden, wordt derhalve over derdengelden als hier is bedoeld geen rente vergoed.

VIII. Bescheiden

De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

De Cliënt vrijwaart Marcus Advocatuur en het Kantoor voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

Indien de Cliënt de voor de uitvoering van de opdracht door het Kantoor nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten of materialen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van het Kantoor stelt of indien de Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft het Kantoor het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft het Kantoor tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van het Kantoor tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht. Het Kantoor is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

  1. Digitaal dossier en archivering

Binnen het kantoor wordt gestreefd naar een paperless omgeving. Hiermee wordt bedoeld dat stukken enkel digitaal worden bewaard. Gedurende de looptijd van het dossier worden originele stukken dan ook aan de Cliënt geretourneerd/verstrekt.

Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn na het eind van de zaak bewaard.

De Cliënt heeft het recht het dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de Advocaat maken geen deel uit van het dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de Cliënt.

Het aanvragen van papieren afschriften van het dossier brengt kosten met zich mee van €0,23 per pagina tot een maximum van €250,00 per verzoek.

  1. Opzegging

Het staat de Cliënt vrij te allen tijde op te zeggen.

Het op het moment van eindigen van de opdracht door de Cliënt verschuldigde honorarium dient door de Cliënt overeenkomstig het bepaald in artikel V te worden voldaan. Eventuele “slotprestaties” (o.a. toesturen dossierstukken) hoeven door de Advocaat pas te worden verricht nadat deze laatste factuur volledig is voldaan.

  1. Wijzing algemene voorwaarden

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht. Voor zover geen overeenstemming wordt bereikt heeft te gelden dat in plaats van het vernietigen of nietige deel geldt alsdan, ex 3:42 BW, als overeengekomen hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door het kantoor, dan wel de betrokken Advocaat, worden gewijzigd. Waaronder in het geval een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing is genoodzaakt vanwege wettelijke regelingen. De Cliënt zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

XII. Geschillen

Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht.

Op de overeenkomst van opdracht tussen de betrokken Advocaat en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Indien u vragen of bezwaren heeft over de behandeling van uw zaak en/of uw declaratie dient u deze in eerste instantie aan de betrokken Advocaat voor te leggen. Deze Advocaat zal u uitleg geven. Desgewenst kan het verschil van inzicht worden voorgelegd aan een – door de behandelende Advocaat voorgestelde – derde Advocaat, die het bezwaar zal beoordelen.

Heeft u daarna toch nog bezwaren over de behandeling van uw zaak en/of declaratie, dan kunt u altijd de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar het kantoor is gevestigd benaderen.

Alle geschillen verband houdend met de opdracht als bedoeld onder lid a worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement waar het Kantoor is gevestigd.

De algemene voorwaarden zijn via de volgende link te downloaden AV 2024.