Rechtsgebieden

Omdat Marcus Advocatuur een algemene praktijk voert, kunnen wij u op zeer diverse gebieden behulpzaam zijn. Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit het geven van advies, het voeren van procedures en het bemiddelen tussen partijen. Ons kantoor staat zowel bedrijven als particulieren bij.

Hieronder staan de rechtsgebieden vermeld waarin ons kantoor gespecialiseerd is. Daarbij staan enkele voorbeelden vermeld van juridische acties die namens u kunnen worden ingesteld. Deze lijst is in alfabetische volgorde en niet limitatief; u kunt telefonisch om nadere informatie verzoeken.

Als u niet zeker weet of uw juridische probleem onder deze gebieden valt, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Wij kunnen u uitgebreid informeren over de mogelijkheden.

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Indien sprake is van schade veroorzaakt door een ander, kan degene die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade. In dit kader kan er namens u een vordering tot schadevergoeding worden ingesteld. Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die door een ander is geleden. In dat geval kan er namens u verweer gevoerd worden tegen deze aansprakelijkstelling.

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid, bijvoorbeeld de gemeente of de provincie. Ook geeft het bestuursrecht antwoord op vragen over de wijze waarop de overheid beslissingen moet nemen en wat u kunt doen als u het met een dergelijke beslissing niet eens bent. Wij kunnen u bijstaan in kwesties met uiteenlopende onderwerpen zoals subsidies, vergunningen, handhaving en bestuursdwang, planschade, ruimtelijke ordening en uitkeringen. Ook kunnen wij u helpen met het instellen van bezwaar/beroep/cassatie tegen een aanslag van de Belastingdienst.

Consumentenrecht

Consumentenrecht

Consumenten zijn personen die goederen en diensten verbruiken. De regels die de consument moeten beschermen, wordt ook wel het consumentenrecht genoemd. Wij staan consumenten bij in geval van gebreken aan het gekochte en kunnen antwoord geven op vraagstukken met betrekking tot garantie. Ook kunnen wij u helpen bij het ongedaan maken van een koopovereenkomst al dan niet door tussenkomst van een rechter.

Contracten / overeenkomsten

Contracten / overeenkomsten

Contracten of overeenkomsten kunnen erg belangrijk zijn, aangezien je met een goede en duidelijke overeenkomst problemen in de toekomst kunt voorkomen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van contracten tussen ondernemingen onderling, tussen ondernemingen en particulieren dan wel tussen particulieren onderling op diverse rechtsgebieden. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld arbeidscontracten en huurcontracten. Ook kunnen bij u bijstaan bij het vorderen van nakoming of juist ongedaanmaking van een overeenkomst.

Huurrecht

Huurrecht

De regels die gelden voor iedere huurovereenkomst zijn te vinden in het huurrecht. Partijen mogen van deze regels afwijken. Doen zij dat niet dan gelden de regels zoals deze zijn opgenomen in de wet. Op het gebied van het huurrecht behartigen wij de belangen van huurder en verhuurder van zowel woonruimte als bedrijfsruimte. Ook kunnen wij u helpen bij de ontbinding van huurcontracten, eventueel via een procedure bij de kantonrechter. Daarnaast behoort het bemiddelen, adviseren en eventueel procederen bij problemen met huurachterstanden en onderhoudsgebreken tot onze werkzaamheden.

Letselschade

Letselschade

Heeft u letsel opgelopen door een ongeval of door een medische misser? Dan kunt u bij ons terecht voor het vorderen van schadevergoeding als gevolg van letsel. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan bedrijfs- en verkeersongevallen. Ook kunnen wij u helpen bij het indienen van een vorderring benadeelde partij in een strafzaak tegen de verdachte namens het slachtoffer dat letsel is toegebracht.

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Het komt vaak voor dat er sprake is van een geschil over de kinderen tussen ex-partners. In kwesties omtrent het gezag en geschillen in het kader van de zorg- en contactregeling kan mr. Marcus u bijstaan. Heeft u geen gezag over uw minderjarige kind en wenst u belast te worden met het ouderlijk gezag of bent u met uw ex-partner een zorg- of contactregeling overeengekomen en wenst u deze te wijzigen, dan kan mr. Marcus u bijstaan.

Mocht u bijstand wensen van mr. Marcus in het kader van een geschil in het personen- en familierecht, dan zal mr. Marcus namens u een verzoek indienen bij de rechtbank of verweer voeren tegen hetgeen door uw ex-partner in het verzoek is gesteld.

Tot slot benoemt de rechtbank mr. Marcus met enige regelmaat tot bijzondere curator in afstammingskwesties. In dergelijke procedures zal mr. Marcus in gesprek gaan met partijen en een advies geven over de afstamming van het minderjarige kind.

Indien u bijstand wenst in het kader van een echtscheiding of geschil in het kader van kinder- en/of partneralimentatie, dan zal mr. Marcus u doorverwijzen naar een andere (gespecialiseerde) advocaat.

Mocht u uw geschil of vraag willen voorleggen aan mr. Marcus, dan kunt u telefonisch contact op via 013 208 80 07 of per e-mail info@marcusadvocatuur.nl.

Sociale Zekerheidsrecht

Sociale Zekerheidsrecht

Op het gebied van sociale zekerheidsrecht kunnen wij u helpen met vraagstukken terzake bijvoorbeeld ww-, aow-, wwb-, wao-, wia-, wga- en/of wajong-uitkeringen en vraagstukken over de samenloop van werk en uitkering. Ook kunnen wij u bijstaan bij het instellen van bezwaar, beroep of hoger beroep tegen een afgewezen, ingetrokken of verlaagde uitkering.

Strafrecht

Strafrecht

In het strafrecht zijn de regels te vinden waarin is vastgelegd welk gedrag strafbaar is en welke straffen op dit gedrag staan. Indien u wordt verdacht van een strafbaar feit kunnen wij u bijstaan zowel voor als tijdens de strafrechtelijke procedure. Ook kunnen wij namens u beroep en cassatie instellen tegen een veroordeling. Verder kunnen wij de jeugdige verdachte in het jeugdstrafrecht bijstaan, namens u schadevergoeding vorderen van de dader van een strafbaar feit en beklag indienen tegen de niet-vervolging van een verdachte.