Disclaimer

Marcus Advocatuur besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Marcus Advocatuur is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.marcusadvocatuur.nl

Het is mogelijk dat via de website van Marcus Advocatuur toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Marcus Advocatuur kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.

De informatie en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of ge-deeplinkt.

Privacystatement

Dit privacystatement ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de websites www.strijpadvocatuur.nl en de subdomeinen van deze websites.

Marcus Advocatuur is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn:

Marcus Advocatuur
Edisonstraat 6 – 5051 DS Goirle

Algemeen

Marcus Advocatuur gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen wij door van tijd tot tijd na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliancy met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van de website(s)

In het algemeen is het mogelijk onze websites te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verwerken wij voor statistische doeleinden – onder meer via Google Analytics – de website via welke u op onze website bent gekomen, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s).

Wij verzamelen bovengenoemde gegevens zodat wij de inhoud van de website(s) optimaal af kunnen stemmen aan de wensen en behoeftes van de gebruikers van onze website(s). De door ons verzamelde niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik en mogelijk ook doorgeven aan derden. Voor meer informatie voor het gebruik van cookies verwijzen wij u door naar het cookiepolicy.

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Onder meer vanaf het moment u uzelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier of vanaf het moment dat u uw gegevens invult om te solliciteren, verzamelen wij uw persoonsgegevens.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij via onze website(s) verzamelen worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van onze nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van het online sollicitatieformulier, gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel om uw geschiktheid en beschikbaarheid voor een bepaalde functie te beoordelen en hierover contact met u op te nemen. Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel om contact met u op te nemen.

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten en/of het leveren van onze nieuwsbrief (artikel 6 sub f AVG). Tot slot zijn wij in sommige situaties verplicht om bijvoorbeeld uw BSN en een kopie van uw ID-document te verwerken, onder meer wanneer u bij ons in dienst komt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen door middel van onze website(s) enkel persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Onder meer verzamelen wij de volgende persoonsgegevens en documenten met daarin opgenomen persoonsgegevens:

NAW gegevens
Geslacht
E-mailadres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Curriculum vitae en motivatiebrief, met daarin vaak opgenomen gegevens over uw opleiding en ervaring
Eventuele stagebeoordeling(en)
Cijferlijst(en)

Bij een gerichte sollicitatie: de functie waarnaar u solliciteert

Bijzondere persoonsgegevens

Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.

Hoe lang bewaren wij de op onze website(s) verzamelde persoonsgegevens?

U mag ons allereerst altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang er een dienst-relatie tussen u en Marcus Advocatuur bestaat.

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen.

Wanneer u heeft gesolliciteerd naar een functie bij Marcus Advocatuur, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat u dat ons heeft gevraagd, of vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u Marcus Advocatuur toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: info@marcusadvocatuur.nl.

Hoe worden de op onze website(s) verzamelde persoonsgegevens beveiligd?

Marcus Advocatuur heeft privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

Marcus Advocatuur ontvangt uw persoonsgegevens. Marcus Advocatuur zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal Marcus Advocatuur uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Ook gebruiken wij cookies om inzicht te krijgen in het surfgedrag van de bezoekers van onze website. Hiermee kunnen wij de effectiviteit van onze internetadvertenties op onze website en op websites van derden bepalen. Wij maken op basis van de geregistreerde handelingen een profiel voor u aan en kunnen daarmee de internetadvertenties op onze website en op websites van derden aanpassen aan uw voorkeuren.

U kunt de cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser.

De cookies en de hieruit voortvloeiende data wordt beheerd door Google Inc. (“Google”). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop hebben wij geen invloed.

Kan ik een verzoek indienen om mijn bij Marcus Advocatuur verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage in de door Marcus Advocatuur via haar website over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@marcusadvocatuur.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt Marcus Advocatuur een kopie van uw identiteit mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Marcus Advocatuur zal binnen een maand reageren op het inzageverzoek

U kunt bij Marcus Advocatuur verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Marcus Advocatuur

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marcus Advocatuur, indien uw persoonsgegevens worden gebruik voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@marcusadvocatuur.nl. Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Marcus Advocatuur heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@marcusadvocatuur.nl.

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder bepaalde persoonsgegevens niet mogelijk is uw sollicitatie in behandeling te nemen of u onze nieuwsbrief toe te sturen.

Afsluitende opmerking

Marcus Advocatuur behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Marcus Advocatuur adviseert haar websitebezoekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacystatement is bijgewerkt in november 2020.

Voor een aantal werkzaamheden biedt Marcus Advocatuur standaard vaste tarieven aan:

Arbeidsrecht

Beoordeling arbeidsovereenkomst € 249,00

Opstellen arbeidsovereenkomst € 399,00

Advies rechtspositie en plan van aanpak € 199,00

Begeleiding ontslag (vaststellingsovereenkomst) € 799,00

Beoordeling en persoonlijk adviseren beeindigingsovereenkomst € 499,00

Ondernemingsrecht

Beoordeling algemene voorwaarden € 399,00

Opstellen algemene voorwaarden € 799,00

Aanvraag failissement, inclusief zitting € 799,00

Verweer faillissement, inclusief zitting € 799,00

Huurrecht

Beoordeling huurovereenkomst € 249,00

Opstellen huurovereenkomst € 399,00

Advies rechtspositie en plan van aanpak € 199,00

Algemeen

Second opinion juridisch vraagstuk € 299,00

(inclusief beoordeling huidige strategie en (proces)advies)

Prijzen exclusief BTW. Marcus Advocatuur kan in concrete gevallen afwijken van bovenvermelde tarieven, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de opdracht.

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Marcus Advocatuur van toepassing.